Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) https:mocan.com.tr (“İNTERNET SİTESİ”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, Çekirge Mh. Çelik Palas Oteli, Çekirge Cd. No79, 16070 Osmangazi/Bursa adresinde mukim MOCAN CLOTHES A.Ş. (Bundan böyle “MOCAN CLOTHES” olarak anılacaktır) ile İNTERNET SİTESİ’ne üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir. “MOCAN CLOTHES” ve “ÜYE” bundan böyle münferit kullanıldığında “Taraf”, birlikte kullanıldığında “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, ÜYE’nin havale, kredi kartı veya özel anlaşma yapılması halinde diğer ödeme yöntemlerini kullanarak ürün alımı yapabilmesi için MOCAN CLOTHES’ın sahip olduğu İNTERNET SİTESİ’nden yararlanma ve kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
ÜYE, https:mocan.com.tr üyesi olmak için öncelikle üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduğunu, üyelik sözleşmesi hükümlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve her sipariş verdiğinde işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 4 – TANIMLAR
4.1. Kullanıcı Adı: ÜYE tarafından sisteme kayıt olurken doldurulan, Üyelik Formu’nda belirtilen e-posta adresidir.
4.2. Şifre: ÜYE tarafından sisteme girişte doldurulan Üyelik Formu’nda ÜYE tarafından belirlenmektedir.
4.3. Kullanım: ÜYE’nin https://mocan.com.tr ’da üyeliği gerektiren ürün alımlarını gerçekleştirebilmek için sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmasıdır.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümler ile işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları, internet sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kuralları ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.
5.2. ÜYE, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
5.3. ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
5.4. İnternet Sitesi’nde ÜYE tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin MOCAN CLOTHES ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. MOCAN CLOTHES’ın, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.5. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve MOCAN CLOTHES’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini ve bu hallerde ÜYE’nin üyeliğinin MOCAN CLOTHES tarafından tek taraflı olarak sona erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ÜYE’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE; kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olduğunu, MOCAN CLOTHES’ın şifrenin her türlü kullanımından doğabilecek problem ve ihtilaflardan kesinlikle sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. MOCAN CLOTHES, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MOCAN CLOTHES’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
5.8. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ya aittir.
5.9. MOCAN CLOTHES’ın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
5.10. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları MOCAN CLOTHES’ın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından MOCAN CLOTHES’ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. ÜYE, MOCAN CLOTHES tarafından İnternet Sitesi’nde verilen servislerin, ürün fiyatlarının, görsellerinin, açıklamalarının ve İnternet Sitesi yazılımının telif hakkının MOCAN CLOTHES’a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, sunulan hizmetlere MOCAN CLOTHES tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz şekilde farklı yöntem ve şekillerde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi; bu kurallara uyulmaması halinde MOCAN CLOTHES’ın uğrayacağı zararları derhal ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.11. MOCAN CLOTHES tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.
5.12. MOCAN CLOTHES, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
5.13. MOCAN CLOTHES, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına haizdir.
5.14. MOCAN CLOTHES, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

MADDE 6 – YETKİLER
MOCAN CLOTHES, ÜYE’ye ait bilgileri; resmi makamlardan ÜYE’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya ÜYE’nin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir ÜYE’nin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumlarının herhangi birinin veya birkaçının gerçekleşmesi halinde, ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Hizmetler ile ilgili değişiklikler İnternet Sitesi içinde duyurulacaktır ve gerektiğinde ÜYE’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

MADDE 7 – GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ
7.1. ÜYE, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte sipariş kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş bilgileri ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, MOCAN CLOTHES ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları tarafından toplanmasına, bu verilerin program işbirlikçileri tarafından işlenmesine, program dahilindeki amaçlar çerçevesinde kullanılmasına ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan MOCAN CLOTHES’ın ve/veya program işbirlikçilerinin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
7.2. İnternet Sitesi’ne üye olan ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında MOCAN CLOTHES iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, MOCAN CLOTHES iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, MOCAN CLOTHES iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, MOCAN CLOTHES iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, MOCAN CLOTHES iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece MOCAN CLOTHES ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, eposta vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve MOCAN CLOTHES iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini MOCAN CLOTHES’a ait iletişim adreslerinden iletebilir.
7.3. ÜYE, MOCAN CLOTHES’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ÜYE’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ÜYE isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda MOCAN CLOTHES’a her zaman yukarıda belirtildiği şekilde başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
7.4. ÜYE’ye kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.
7.5. Tarafların, işbu Sözleşme kapsamında birbirlerinden edindikleri ve sağlanan hizmetler sonucu elde ettikleri bütün bilgiler Tarafların karşılıklı ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. Taraflar, bu bilgileri, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemekle yükümlüdür. Yetkili resmi mercilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nin cevaz verdiği haller, Gizli Bilgi’nin açıklanmaması yükümlülüğünün istisnasıdır.
7.6. ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylamakla https://mocan.com.tr üzerinde yer alan Gizlilik Politikası’nı kabul eder. MOCAN CLOTHES, ÜYE’nin kişisel bilgilerini, kanun, mahkeme kararı veya idari makamların talebi üzerine ve/veya Sözleşme ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullarla gereği halinde ilgili resmi merciler ve/veya 3. kişilerle paylaşma, transfer etme ve işleme hakkına sahiptir.
7.7. ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, https://mocan.com.tr yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğu ve MOCAN CLOTHES tarafından kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. MOCAN CLOTHES, ÜYE’nin kişisel verilerini https://mocan.com.tr nezdinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun şekilde işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. Değişiklik
Sözleşme’de yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal, MOCAN CLOTHES’ın tek taraflı beyanı ile geçerli olacaktır. ÜYE işbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin ÜYE tarafından kabul edilmemesi halinde ÜYE, Sözleşmeyi ileriye dönük olarak feshetme yolunu seçebilecektir.
8.2. Maddelerin Ayrılabilirliği
Bütün Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup, hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan, ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirileceği konusunda mutabıktırlar.
8.3. Feragat
Yazılı olmayan veya haklarından feragat eden tarafça imzalanmayan feragatler geçerli olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya Sözleşme’nin ihlalinden doğan haklarını kullanmaması, söz konusu hüküm ve şartın bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
8.4. Devir
ÜYE, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez. MOCAN CLOTHES, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredebilir.
8.5. Mücbir Sebepler
Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.). Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 10 (on) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar Sözleşmeyi herhangi önele gerek olmaksızın derhal feshetmek hakkını haizdir.
8.6. Tebligat Adresleri
TTK’nın 18/3 hükmü saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, MOCAN CLOTHES’ın Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adresine; ÜYE’nin https://mocan.com.tr üzerinde kaydettiği/kaydedeceği adresine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa bildirilmediği takdirde, eski adres ve numaralarına yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, MOCAN CLOTHES ve ÜYE’lere ait tüm bilgisayar kayıtlarının, defter, kayıt ve belgelerinin delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

10. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

11. YÜRÜRLÜK VE SONA ERME
ÜYE, işbu Sözleşme’yi hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. ÜYE, üyelik formunu doldurup, formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nı okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu tıklayıp , “Üye Ol” butonuna bastığında işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Taraflar diledikleri zaman karşılıklı yazılı beyan ile bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Çekirge Mh. Çelik Palas Oteli, Çekirge Cd. No79, 16070 Osmangazi/Bursa adresine gönderebilirsiniz.
(+90) 539 472 4656
[email protected]

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın

alışveriş sepeti

Sepetinizde ürün bulunmuyor.